Ysgol Penglais: Yr Ysgol cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

 Ysgol Penglais: The first School in Ceredigion to receive the Investors in Carers Bronze Award

Ar 27 Chwefror, cafodd Ysgol Penglais eu gwobrwyo gyda gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mewn cydnabyddiaeth am eu cefnogaeth ac ymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd – yr ysgol gyntaf yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon.

 

Mae’r wobr Lefel Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn gynllun safonau ansawdd partneriaeth ranbarthol, sy'n cael ei gyflwyno trwy Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gyda Chyngor Sir Ceredigion a phartneriaid y trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Sir Ceredigion a Sir Benfro.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod o’r cabinet a chyfrifoldeb dros Wasanaethau Dysgu, Dechrau’n Deg, Tîm o amgylch y Teulu a Pencampwr Pobl Ifanc Ceredigion, “Mae wedi bod yn fraint a phleser mawr i ymweld ag Ysgol Penglais i gyflwyno eu Pennaeth Cynorthwyol, Karina Shaw, gyda gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr. Penglais yw’r ysgol gyntaf i dderbyn y Wobr – acolâd mawr i Karina â’r tîm â chyfrifoldeb am gyflawni’r llwyddiant yma. Trwy adnabod a chyfeirio Gofalwyr Ifanc, yn ogystal ag atgoffa pawb o’r pwysigrwydd o ymwybyddiaeth Gofalwyr, mae pob Gofalwyr Ifanc yn derbyn y gefnogaeth a’r wybodaeth nhw angen. Medrant wybod nad ydynt ar eu pen eu hunan yn yr heriau y byddant efallai yn eu hwynebu wrth gynnal eu siwrnai academaidd tra’n gofalu a chefnogi am aelod o’r teulu adref.”

 

Datblygwyd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yng Ngheredigion yn 2006 ac ers 2013 bu'n rhan annatod o Strategaeth Gorllewin Cymru ar gyfer Gofalwyr. Mae hefyd yn helpu i ddiwallu anghenion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a blaenoriaethau cenedlaethol newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofalwyr Oedolion a Phobl Ifanc.

 

Dywedodd Karina Shaw, Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Gofalwyr, “Rydym wrth ein bodd i fod yr ysgol gyntaf yng Ngheredigion i gael ein gwobrwyo gyda gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mewn cydnabyddiaeth o’r gefnogaeth a ddarparwyd i’n Gofalwyr Ifanc. Mae gan bob disgybl ym Mhenglais stori unigol i ddweud, fodd bynnag, dw i dal yn cael fy ysbrydoli gan ein disgyblion sy’n Ofalwyr Ifanc. Maen nhw’n cefnogi nid yn unig eu hunan, ond aelodau o’u teuluoedd, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd iawn. Mae staff Penglais yn gwbl ymrwymedig i barhau i weithio ochr yn ochr â’n Gofalwyr Ifanc i’w cefnogi o ran eu haddysg a’u lles.”

 

Cynlluniwyd y fenter Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn wreiddiol i helpu cyfleusterau iechyd fel fferyllfeydd, meddygfeydd meddygon teulu ac ysbytai i ganolbwyntio ar, a gwella eu hymwybyddiaeth gofalwyr a gwella'r cymorth a'r gefnogaeth y maent yn cynnig i ofalwyr. Mae'r cynllun bellach wedi ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau addysg gydag ysgolion uwchradd a cholegau.

 

Am ragor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr ewch i www.hywelddahb.wales.nhs.uk/carers neu am gyngor defnyddiol i ofalwyr, ewch i www.ceredigion.gov.uk/carers.

Linc ar-lein: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/ysgol-penglais-yr-ysgol-cyntaf-yng-ngheredigion-i-dderbyn-gwobr-efydd-buddsoddwyr-mewn-gofalwyr/

On 27 February, Ysgol Penglais was awarded the Investors in Carers Bronze Award, in recognition of their commitment to and support for carers and their families. Ysgol Penglais is the first school in Ceredigion to receive this award.

 

The Investors in Carers Bronze Level award is a regional partnership quality standards scheme, which is delivered through Hywel Dda University Health Board, with Ceredigion County Council and third sector partners in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

 

Councillor Catrin Miles, Cabinet Member with responsibility for Learning Services, Flying Start and Team Around the Family and Ceredigion’s Young People’s Champion said, “It was a real honour and huge pleasure to visit Penglais School and present their Assistant Head, Karina Shaw, with the Investors in Carers Bronze Award. Penglais is the first school to receive the Award - a great accolade for Karina and the team responsible for achieving this success. By identifying and signposting Young Carers, as well as reminding everyone of the importance of Carer awareness, each Young Carer receives the support and information they need. Young Carers can realise that they are not alone in the challenges they might face in maintaining their academic journey whilst caring and supporting for a family member at home.”

 

Investors in Carers was developed in Ceredigion in 2006 and since 2013 it has been an integral part of the overall West Wales Strategy for Carers. It also helps meet the needs of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and the new Welsh Government national priorities for adult and young Carers.

 

Karina Shaw, Assistant Head-teacher and Carer Lead said, "We are delighted to be the first school in Ceredigion to be awarded the Young Carer's Bronze Award in recognition of the support provided to our Young Carers. Every pupil at Penglais has an individual story to tell, however, I am still continually inspired by our pupils who are young carers. They support not only themselves, but members of their family, sometimes in some very difficult situations. Penglais staff are fully committed to continue to work alongside our Young Carers to support them with regard to both their education and wellbeing.”

 

The Investors in Carers initiative was originally designed to help health facilities such as pharmacies, GP practices and hospitals focus on and improve their carer awareness and enhance the help and support they give carers. The scheme has now been developed for education settings with secondary schools and colleges.

 

For more information about the Investors in Carers scheme visit: www.hywelddahb.wales.nhs.uk/carers or for useful advice for carers, visit: www.ceredigion.gov.uk/carers.

Online link: https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/ysgol-penglais-the-first-school-in-ceredigion-to-receive-the-investors-in-carers-bronze-award/